REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANNAVICO.PL

Niniejszy dokument zawiera warunki działania sklepu internetowego https://cannavico.pl/ prowadzonego przez SEVICO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. Pocieszka 3 (25-519), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000886577, posiadającą NIP: 9592040646, REGON: 388280668, kapitał zakładowy: 120 000 zł (w Regulaminie także jako: "SEVICO" lub „Usługodawca”). Regulamin kierujemy do Konsumentów jak również Przedsiębiorców (w tym także oddzielnie dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta) dokonujących zakupu za pośrednictwem naszej strony.

Regulamin zostaje udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy poprzez zamieszczenie go na naszej stronie internetowej oraz poprzez dołączenie jego treści do potwierdzenia złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej pozwalającej Klientowi na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

W celu ułatwienia naszym Klientom poruszanie się po niniejszym Regulaminie został on podzielony na poniżej wyszczególnione rozdziały:

 

        I Definicje
        II Usługi Elektronicznie

 • Wymagania techniczne
 • Tryb postępowania reklamacyjnego (dot. Usług Elektronicznych)
 • Elektroniczny Formularz „Stwórz Konto”
 • Konto Klienta
 • Elektroniczny Formularz Zamówienia
 • Newsletter
 1. Procedura składania Zamówień

 2. Płatność

 3. Dostawa

 4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktów

 5. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 6. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 8. Postanowienia końcowe

  1. Definicje

  Terminy pisane w Regulaminie wielką literą posiadają znaczenia jak poniżej:

   1. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych w Polsce za ustawowo wolne od pracy.

   2. Formularz „Stwórz Konto” – usługa świadczona przez SEVICO drogą elektroniczną w postaci formularza elektronicznego, za pomocą którego Klient ma możliwość utworzyć indywidualne Konto Klienta.

   3. Formularz Zamówienia - usługa świadczona przez SEVICO drogą elektroniczną w postaci formularza elektronicznego, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży).

   4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży z SEVICO.

   5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

   6. Konto Klienta – nieodpłatna usługa świadczona przez SEVICO drogą elektroniczną, zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach oraz statusie aktualnie złożonych Zamówień.

   7. Newsletter - usługa świadczona przez SEVICO w postaci przesyłania drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta cyklicznych informacji dotyczącej Produktów, nowości oraz promocji w Sklepie.

   8. Produkt - rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy SEVICO a Klientem.

   9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   10. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego https://cannavico.pl/.

   11. Sklep - sklep internetowy https://cannavico.pl/.

   12. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SEVICO w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępna za pośrednictwem naszej strony internetowej, tj.: Formularz „Stwórz Konto”, Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 

   13. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej.

   14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, które to oświadczenie zmierza do zawarcia z SEVICO umowy sprzedaży Produktu/ów.

  1. Usługi Elektroniczne

  1. SEVICO umożliwia Użytkownikom korzystanie nieodpłatnie z takich Usług Elektronicznych jak: Formularz „Stwórz Konto”, Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 

  2. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, w szczególności z poszanowaniem praw, w tym praw własności intelektualnej SEVICO. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. Wymagania techniczne – W celu skorzystania z Usług Elektronicznych konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: posiadanie komputera, laptopa, tabletu, komórki lub też innego urządzenia z dostępem do Internetu, dostęp do skrzynki e-mailowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Minimalne wersje przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Microsoft Edge w wersji 15.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: komputer: 1920 x 1080px (16:9); laptop: 1366 x 768px (16:9), tablet: 1024 x 768px (4:3), telefon: 1920 x 1080 (16:9) oraz włączenie możliwości zapisu plików cookies.

  4. Tryb postępowania reklamacyjnego - W przypadku chęci złożenia przez Użytkownika reklamacji dotyczącej Usługi Elektronicznej Użytkownik może przesłać do nas reklamację za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: Hi@cannavico.pl jak również drogą pisemną na adres naszej siedziby. Doradzamy, aby w reklamacji Użytkownik wskazał swoje dane kontaktowe, dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz wystąpienia nieprawidłowości, a także swoje żądania w związku ze złożoną reklamacją. Odpowiedzi na reklamację Użytkownika udzielimy w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. 

  5. Formularz „Stwórz Konto” oraz usługa Konto Klienta – celem skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta Klienta, Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie Formularza „Stwórz Konto” poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który będzie stanowił jego login, oraz ustalenie indywidualnego hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do swojego Konta Klienta.

  6. Po wypełnieniu Formularza „Stwórz Konto” oraz wybraniu opcji "stwórz konto", na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie w który Użytkownik potwierdzi wolę założenia Konta Klienta. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta przypisane do jednego adresu e-mail. Użytkownik może wybrać również inną metodę rejestracji, tj. za pośrednictwem konta w serwisach Facebook, Google, Twitter, LinkedIn lub Amazon.

  7. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu „Stwórz Konto” są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

  8. W przypadku gdy Użytkownik zapomniał hasła do swojego Konta Klienta, może on skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym Użytkownik posłużył się przy zakładaniu Konta Klienta, a następnie wybraniu opcji „Przypomnij hasło”, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.

  9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta Klienta wysyłając wiadomość e-mail z odpowiednią dyspozycją na adres e-mail: Hi@cannavico.pl.

  10. Formularz Zamówienia - W celu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia.

  11. Rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia wiąże się z dodaniem przez Klienta Produktu do elektronicznego koszyka zamówień. Po wyborze Produktów Klient zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez podanie swoich danych kontaktowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres wysyłki. Ponadto Klient będzie zobowiązany wybrać sposób płatności oraz dostawy oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz oświadczyć, że zapoznał się z Polityką Prywatności. W celu finalizacji procesu Klient będzie poproszony o wybór opcji "Kupuję i płacę". Jeżeli Klient wybrał elektroniczną metodę płatności zostanie przekierowany do systemu płatności on-line. Po zakończeniu, na podany przez Klienta adres e-mail, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia. Zakończenie korzystania z Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia.

  12. Newsletter - Celem otrzymywania informacji handlowych Użytkownik może skorzystać, za wyrażoną przez siebie zgodą, z nieodpłatnej Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail. Użytkownik może wyrazić także zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas składania Zamówienia. Newsletter jest usługą świadczoną przez czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając wiadomość e-mail z odpowiednią dyspozycją na adres: Hi@cannavico.pl lub wybierając opcję „zrezygnuj z otrzymywania Newslettera” (lub równoznaczną) znajdującą się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.

  1. Procedura składania Zamówień

  1. W celu złożenia Zamówienia (tj. zawarcia umowy sprzedaży z SEVICO), koniecznym jest, aby Klient wypełnił Formularz Zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, będącego jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

  2. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są wyrażone w walucie polskiej oraz są cenami brutto, tzn. uwzględniającymi wszelkie podatki. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy. SEVICO może dokonywać zmian cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana ceny danego Produktu, dokonana przez SEVICO nie ma jednak wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany tej ceny.

  3. W przypadku niedostępności danego Produktu objętego Zamówieniem Klienta, SEVICO zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, a w razie dokonanej wcześniej płatności zwrócić Klientowi całą otrzymaną kwotę, chyba że Strony postanowią inaczej.

  4. Klient do momentu wybrania opcji „Kupuję i płacę" ma możliwość modyfikacji Zamówienia w zakresie wybranych przez siebie Produktów oraz danych kontaktowych.

  5. SEVICO zobowiązuje się dostarczać Klientom Produkty bez jakichkolwiek wad.

  6. SEVICO zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Dla uzgodnienia indywidualnych warunków w tej kwestii, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Hi@cannavico.pl.

  1. Płatność

  1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny Produktów i kosztów dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.

  2. SEVICO honoruje następujące metody płatności za Zamówienie:

  - płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych online (płatność online);

  - płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia (niemożliwa do wyboru w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem paczkomatu).

  1. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności elektronicznej płatność będzie dokonywana wyłącznie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online poprzez serwis tpay. Podmiotem świadczącym usługę płatności online (zapewniającym obsługę płatności elektronicznych, w tym kartą płatniczą) jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3 (61-894) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy w kwocie 5.494.980 zł opłacony w całości. Regulamin tpay określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej pod adresem https://tpay.com/dla-platnika.

  2. Gdy Klient wybrał metodę płatności elektronicznej, czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty Klienta. Obowiązek zapłaty zrealizowany jest w momencie zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym podmiotu świadczącego dla SEVICO usługę pośrednictwa finansowego lub pozytywnej autoryzacji transakcji w przypadku płatności kartą płatniczą.

  3. Gdy Klient wybrał metodę płatności w postaci płatności za pobraniem przy odbiorze, wówczas czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia Zamówienia. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny za Produkt/y w gotówce przy odbiorze przesyłki. W przypadku niektórych firm kurierskich akceptowana jest także płatność kartami płatniczymi.

  4. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem serwisu tpay, SEVICO dokonuje rozliczenia również za pośrednictwem tego serwisu. 

  5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, SEVICO może wymagać od Klienta dokonania przedpłaty za Zamówienie (w całości lub w części). Zasady tej nie stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.  

  6. SEVICO wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez SEVICO wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

  1. Dostawa

  1. SEVICO umożliwia Klientom dostawę Produktu/ów wyłącznie na terytorium Polski, w następujący sposób:

  - przesyłka kurierska (DHL, DPD)

  - paczkomat InPost

  1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dostawy, kosztów dostawy oraz innych opłat (jeżeli występują) są dostępne w odpowiedniej zakładce na naszej stronie oraz widoczne w procesie składania Zamówienia przez Klienta. Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek opłaty, o których Klient nie zostałby poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży z SEVICO, nie jest on zobowiązany do ich uiszczenia.

  2. Wysyłka Produktów jest odpłatna (chyba, że co innego wynika z umowy sprzedaży). Niezależnie od liczby zakupionych Produktów podczas jednego Zamówienia Klient ponosi koszty dostawy jednokrotnie.

  3. Termin dostawy Zamówienia wynosi od 1 do 3 Dni roboczych. Do czasu realizacji Zamówienia należy uwzględnić od 1 do 5 Dni roboczych, podczas których następuje skompletowanie Zamówienia dla Klienta.

  4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez SEVICO Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku SEVICO nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.  

  1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktów

  1. SEVICO jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli dostarczony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Szczegółowe zasady odpowiedzialności przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

  - nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  - nie ma właściwości, o których istnieniu SEVICO zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  - nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował SEVICO przy zawarciu umowy, a SEVICO nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  - został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

   

  1. Wada prawna występuje wówczas, gdy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  2. Jeżeli Klient uzna, iż dostarczony przez SEVICO Produkt posiada wadę, ma możliwość złożenia reklamacji przykładowo w następujących formach:

  - poprzez wiadomość e-mail na adres: Hi@cannavico.pl;

  - pisemnie na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny.

  1. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (Załącznik nr 3 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

  2. Jeżeli Klient nie zdecyduje się skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, w celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji SEVICO zachęca, aby wraz z reklamacją dostarczyć SEVICO następujące informacje:

  - imię i nazwisko Klienta;

  - dane kontaktowe Klienta (np. adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego);

  - numer Zamówienia;

  - dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz opis i datę stwierdzonej wady;

  - żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją (wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu, odstąpienie od umowy).

  1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt SEVICO dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny.

  2. SEVICO ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie SEVICO nie udzieli odpowiedzi, reklamację uważa się za uznaną. 

  3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca wyłącza się odpowiedzialność SEVICO z tytułu rękojmi za Produkt. Zasada ta nie ma zastosowania do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

  1. Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. Niniejszy pkt VII ma zastosowanie wyłącznie do Klientów, będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Regulacji nie stosuje się wobec innych Przedsiębiorców.

  2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z SEVICO w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:

  - dla umowy, w wykonaniu której SEVICO wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

  - polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

  - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować SEVICO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Hi@cannavico.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Klient skorzysta z elektronicznej formy złożenia oświadczenia o odstąpieniu, SEVICO prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 

  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  1. Skutki odstąpienia od umowy - W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży SEVICO zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/ów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SEVICO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SEVICO została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. SEVICO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

  2. SEVICO zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu/ów lub do czasu dostarczenia SEVICO dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać lub przekazać Produkt/y na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SEVICO o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt/y przed upływem terminu 14 dni. Wówczas Klient jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu/ów. Klient odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości Produktu/ów wynikające z korzystania z niego/ich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

  1. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta w granicach, o których mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) ustawy Kodeks cywilny, tj. m.in.:

  - prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie wskazanym w pkt VII Regulaminu;

  - prawa reklamacji dotyczących Produktów w zakresie wskazanym w pkt VI Regulaminu z wyłączeniem ust. (5).

  1. W pozostałym zakresie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

  2. W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może przesłać do nas stosowną informację pisemnie na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: Hi@cannavico.pl. Może przy tym skorzystać:

  - ze wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta (Załącznik nr 2 do Regulaminu);

  - ze wzoru formularza reklamacyjnego dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

  W każdym przypadku prosimy o odsyłanie Produktów na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny.

  1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien udostępnić SEVICO dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta i/lub art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) ustawy Kodeks cywilny.

  1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. SEVICO umożliwia Konsumentom skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. pod następującymi adresami:

  - https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php oraz

  - https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

  a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  1. Możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumenta są m.in.:

  - zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);

  - zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);

  - zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich - http://porady.konsumenci.org).

  1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html). Z Punktem kontaktowym można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

  2. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution) stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

  3. Pierwszym punktem kontaktu jest adres e-mail: Hi@cannavico.pl. Więcej informacji na temat tej platformy znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

  1. Postanowienia końcowe

  1. SEVIO dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

  2. Treści udostępniane na Stronie przez SEVICO nie stanowią jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. SEVICO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkowników ww. treści.

  3. Wszystkie treści udostępnione na naszej stronie stanowią przedmiot praw autorskich SEVICO lub podmiotów, od których SEVICO uzyskała zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści bez uzyskania zgody SEVICO w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jest niedozwolone.

  4. Wszelkie spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu (w tym świadczenia przez SEVICO Usług Elektronicznych oraz z tytułu umowy sprzedaży) pomiędzy SEVICO a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby SEVICO. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

  5. SEVICO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Są nimi: zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany sposobów płatności czy sposobu dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany funkcjonalności Sklepu, poprawa obsługi Klienta, konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu, zmiana danych SEVICO. Zmiana Regulaminu w zakresie w jakim dotyczy umowy sprzedaży nie może naruszać praw, które Klient nabył przed wejściem w życie zmiany treści Regulaminu. Oznacza to przede wszystkim, że zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed tą datą.

  6. Zmiana Regulaminu w zakresie świadczenia przez SEVICO usług o charakterze ciągłym (np. Konto Klienta) wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo poinformowany o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział zawartej umowy w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o tej zmianie. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu SEVICO informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  8. Regulamin obowiązuje od dnia: 23.072021 roku.

   

   

  Załączniki do Regulaminu:

  - Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dla Konsumentów

  - Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta

  - Formularz reklamacyjny dla Konsumentów

  - Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta